Εκπαιδευτική φιλοσοφία και θεμελιώδεις αξίες

Το EvoKids™ αξιοποιεί συνδυαστικά τα πιο αποτελεσματικά από τα συστατικά διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμόζοντάς τα κάθε φορά στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών του.

Evokids.ch

What Evokids offer

Our Classes, private tutoring, special offers...